Retningslinjer

Vedtekter

§ 1 Formål

Guatemalaklubben skal være et partipolitisk nøytralt organ hvis formål skal være:

  • Å fungere som et bindeledd mellom adopterte fra Guatemala, deres  familie og andre interessenter med tilknytning til landet .
  • Å formidle informasjon om Guatemala til medlemmene blant annet gjennom Facebook og nettside.
  • Å Engasjere seg i og støtte hjelpetiltak i Guatemala.

§ 2 Medlemskap 

Enhver enkeltperson eller familie som respekterer klubbens formål og vil bidra til å fremme dens interesser kan være medlem og er det først når medlemskontingent er betalt. 

Én stemme tilsvarer en betalt kontingent.

Man kan også bli medlem av klubben ved å betale halv kontingent som tilsvarer én stemme ved stemmeavgivninger.

§ 3 Klubbens forhold til Adopsjonsforum 

Klubben er økonomisk og juridisk uavhengig av Adopsjonsforum, men tar sikte på samarbeid med Adopsjonsforum der hvor dette er naturlig.

§ 4 Klubbens ledelse

Klubben ledes av et styre bestående av styreleder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem som velges for 2 år om gangen.

Det tilstrebes kontinuitet i styret ved at ikke hele styret byttes ut samtidig. Styreleder velges på årsmøtet.

Styremedlemmer som går ut av styret er valgkomité for neste år.  Valgkomiteen skal bestå av minimum 2 personer som velges av årsmøtet.

§ 5 Årsmøte

Årsmøte for klubben avholdes under Guatemalatreffet, en helg i løpet av sommerhalvåret. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes skriftlig til styret senest 4 uker før årsmøtet.

Endelig saksliste skal sendes ut til medlemmene to uker før årsmøtet.

På årsmøtet behandles regnskap og budsjett, det fastsettes kontingent for det kommende året, og det behandles saker som er nevnt i sakslisten og foretas valg av nye styremedlemmer.

§ 6 Hjelpearbeid i Guatemala

Styret i Guatemalaklubben har ansvar for utsendelse av informasjon om hjelpearbeid. Økonomisk støtte til hjelpetiltak i Guatemala oversendes av kasserer.

Søknad om støtte sendes til styret innen 1.mai.

§ 7 Endring av vedtektene

Forslag til endring av vedtekter behandles av styret og kan bare vedtas av årsmøtet. Aktuelle forslag sendes ut til medlemmene på forhånd som en del av sakslisten før årsmøtet.

Vedtektsendring krever 2/3 flertall av møtende stemmer på årsmøtet.

§ 8 Oppløsning

Forslag til oppløsning kan bare behandles av årsmøtet som en egen sak og informeres om i innkallingen til møtet. Forslaget ansees som vedtatt dersom det oppnår 2/3 flertall av stemmene til de fremmøtte. Oppnås det ikke tilstrekkelig stemmeflertall, kan forslaget tas opp på et ekstraordinært årsmøte der simpelt flertall skal gjelde.

Klubbens midler ved oppløsning skal straks overføres til hjelpetiltak i Guatemala som avgjøres av det sittende styret.

(Revidert under årsmøte i Åsgårdstrand, 26.06.2015)